logo

Zajmujemy się projektowaniem wnętrz i mebli dla klientów indywidualnych, komercyjnych i inwestorów. Możesz u nas zamówić sam projekt (stacjonarnie bądź zdalnie) a także jego realizację.

biuro@zulo.pl

Regulamin sklepu

HomeRegulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego dotyczy sklepu prowadzonego przez Zulo Design Ltd, Unit 5-6 The Courtyard, East Park, Crawley, United Kingdom, RH10 6AN. GB 11689014 na następujących domenach: www.zulo.pl, przekierowujących do Sklepu Internetowego, adres poczty elektronicznej: office@zulodesign.com.

2. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z niniejszego Regulaminu, jest on skierowany zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe sformułowania, należy je rozumieć następująco:

a)Klient:
1)osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która według odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego może dokonać czynności prawnej bez udziału przedstawiciela ustawowego;
3) osoba prawna;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

b)Usługobiorca:
1)osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która według odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego może dokonać czynności prawnej bez udziału przedstawiciela ustawowego;
3) osoba prawna;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
– korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Usługi Elektronicznej.

c) Towar: Treści cyfrowe będące produktami udostępnionymi przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, tj. kursy online, raporty analityczne, konsultacje, webinary.

d) Sprzedawca lub Usługodawca Zulo Design Ltd, Unit 5-6 The Courtyard, East Park, Crawley, United Kingdom, RH10 6AN. GB 11689014 na następujących domenach: www.zulo.pl, przekierowujących do Sklepu Internetowego, adres poczty elektronicznej: office@zulodesign.com.

e) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

f) Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny pod adresem internetowym: www.zulo.pl, przekierowujących do Sklepu Internetowego .

g) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, która może zostać zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego- jest to umowa o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia przez Sprzedawcę rozpocznie się za wyraźną zgodą konsumenta  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

h) Dostawa Towarów: Treści cyfrowe nie będą zapisywane ani dostarczane na nośniku materialnym, dostawa będzie dokonywana na adres e-mail albo poprzez udostępnienie materiału zlokalizowanego na platformie VOD lub w innej witrynie.

i) Charakter Treści cyfrowych- Treści cyfrowe udostępniane w sklepie oraz na blogu mają charakter informacyjny, szkoleniowy, w związku z czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez Kupującego na podstawie Treści cyfrowych, za decyzje inwestorskie, ich realizację i wynik inwestycji.

§ 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE I KORZYSTANIE Z USŁUG

Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujące usługi elektroniczne (zwane „Usługami Elektronicznymi”) za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

1. Konto – usługa polegająca na ustaleniu indywidualnego oznaczenia Usługobiorcy (login) i hasła oraz umożliwieniu Usługobiorcy dostępu i przekazania Usługodawcy dostępu do zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym następnie gromadzone są informacje podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

a) Rozpoczęcie świadczenia usługi Konto: wymaga przeprowadzenia procedury rejestracji, na którą składają się: wypełnienie formularza, kliknięcie przycisku „zarejestruj się”,
lub złożenie Zamówienia. W momencie kliknięcia przycisku „zarejestruj się”, zawierana jest umowa o świadczenie usługi. Wypełniając formularz Usługobiorca podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz indywidualne hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

b) Konto jest usługą nieodpłatną i świadczoną przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania od Usługodawcy, aby usługa przestała być świadczona, do czego wystarczy wysłanie żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@zulodesign.com.

c) uzyskanie przez Usługobiorcę dostępu do nieodpłatnych treści w nie wymaga rejestracji poprzez Konto, natomiast celem uzyskania dostępu, a następnie pobrania nieodpłatnych treści konieczne jest podanie adresu e-mail Usługobiorcy albo wypełnienie formularza kontaktowego w witrynie.

2. Zamówienie – usługa dostępna we wszystkie dni robocze (tj. poza niedzielami i dniami wolnymi od pracy), 24 godziny na dobę, umożliwiającą za pośrednictwem Konta lub bezpośrednio w Sklepie Internetowym, złożenie Usługodawcy zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka zakupów oraz ustalenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

a) Zamówienie składane jest za pośrednictwem interaktywnego formularza w Sklepie Internetowym. Usługobiorca rozpoczyna procedurę składania zamówienia poprzez dodanie pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Po skompletowaniu zamawianych Produktów, Usługobiorca poprzez kliknięcie w pole „Kupuję i płacę” jednocześnie kończy procedurę składania zamówienia i od tego momentu nie może już edytować swojego zamówienia.

b) Usługa Zamówienie wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności.

c) Usługa Zamówienie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania Zamówienia do Usługobiorcy.

3. Newsletter – usługa umożliwiająca automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości e-mail zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

a) Rozpoczęcie korzystania z usługi Newsletter wymaga podania adresu poczty elektronicznej, kliknięcia w pole „Zapisz się” oraz potwierdzenia rozpoczęcia świadczenia usługi poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

b) Usługa Newsletter jest usługą nieodpłatną i świadczoną przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania od Usługodawcy, aby usługa przestała być świadczona, do czego wystarczy wysłanie żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@zulodesign.com lub poprzez kliknięcie w link, który dołączany jest do treści wiadomości przesyłanych do odbiorców newslettera.

4. Usługodawca wskazuje następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet (np. laptop, komputer);
b) dostęp do poczty elektronicznej i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
c) dostęp do przeglądarki internetowej

5. Każdy Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą Usługobiorcy z tego tytułu.

6. W związku ze świadczeniem usług opisanych powyżej oraz działaniem Sklepu Internetowego (co nie dotyczy reklamacji kupowanych Produktów) możliwe jest zgłaszanie reklamacji w następujący, przykładowy sposób:
a) pisemnie na adres: Zulo Design Ltd, Unit 5-6 The Courtyard, East Park, Crawley, United Kingdom, RH10 6AN;

b) drogą mailową: office@zulodesign.com 

Aby ułatwić rozpoznanie reklamacji prosimy o wskazanie informacji o przedmiocie reklamacji, daty wystąpienia problemu, czego żąda Usługobiorca oraz w jaki sposób można się z Usługobiorcą skontaktować. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7. Przed przystąpieniem do korzystania przez Usługobiorcę z usług dostępnych w Sklepie Internetowym, niezbędne będzie zaakceptowanie treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§ 3. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest możliwe po uprzednim złożeniu zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 2 ust. 2a. Złożenie zamówienia w tym trybie stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach zawartych w zamówieniu. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w trybie opisanym w Regulaminie.

2. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są podawane w złotych polskich lub innych walutach i zawierają podatki zgodnie ze stosownymi przepisami prawa (ceny brutto). Sumaryczna cena zakupu Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, jest podawana Klientowi w trakcie składania Zamówienia i przed jego potwierdzeniem (kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę”) jest podawany łączny koszt, jaki będzie ponosił Klient w związku z zawieraniem Umowy Sprzedaży.

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Następnie Sprzedawca przesyła Klientowi oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie lub nieprzyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie zawiera informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie Treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4. Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalana i udostępniana poprzez umożliwienie dostępu do treści Regulaminu w Sklepie Internetowym, przesłanie wiadomości e-mail opisanej w ust. 3 powyżej oraz w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 4. PŁATNOŚĆ

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a)płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
b) płatność elektroniczna

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Przy składaniu zamówienia Klient wybiera metodę dostarczenia faktury: Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu i przesyłanie ich na wskazany adres e-mail albo na dostarczenie faktury drogą pocztową na wskazany przy składaniu zamówienia adres.

§ 5. DOSTAWA

1. Dostawa do Klienta Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jest dokonywana za pośrednictwem adresu e-mail albo poprzez udostępnienie materiału zlokalizowanego na platformie VOD lub w innej witrynie. Po dostarczeniu Kupującemu danych dostępu do zamówionych Treści cyfrowych, Kupujący zobowiązany jest do wykorzystywania pobranych Treści cyfrowych wyłącznie na własny użytek, nie udostępniania osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

2. Sprzedawca wraz dostarczeniem Zamówienia tj. Treści cyfrowych, dostarcza Kupującemu informację o funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony.

3. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie od 2 do 5 dni roboczych.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Kupującego na konto Sprzedawcy ceny końcowej złożonego Zamówienia.

§ 6. REKLAMACJE PRODUKTÓW

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta za wady Produktu wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeksu cywilnego.

2. Możliwe jest zgłaszanie reklamacji Produktów w następujący, przykładowy sposób:
a) pisemnie na adres: Zulo Design Ltd, Unit 5-6 The Courtyard, East Park, Crawley, United Kingdom, RH10 6AN

b) drogą mailową: office@zulodesign.com 

Aby ułatwić rozpoznanie reklamacji prosimy o wskazanie informacji o przedmiocie reklamacji, daty wystąpienia problemu, czego żąda Usługobiorca oraz w jaki sposób można się z Usługobiorcą skontaktować. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

3. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z tytułu reklamacji lub rękojmi powodujących konieczność zbadania Produktu, Klient zostanie wezwany do przekazania Produktu drogą mailową: office@zulodesign.com. Powyższa procedura nie ma wpływu na bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji Klienta i nie narusza uprawnień wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na przykład:
a) w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich organów administracji publicznej, np. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) w siedzibach oraz na stronach internetowych organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
c) w siedzibach oraz na stronach internetowych stałych polubownych sądów konsumenckich.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Ze względu na charakter Towarów tj. Treści cyfrowych, zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na nie przyznanie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

§ 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami (przedsiębiorców).

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

3. Spory sądowe pomiędzy Sprzedawcą a przedsiębiorcami zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, przy czym w sytuacji zmiany Regulaminu:
a) w zakresie usług o charakterze ciągłym (np. Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;
b) w zakresie Umów Sprzedaży zmiany Regulaminu nie mogą naruszać umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.    Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Zulo Design Ltd, Unit 5-6 The Courtyard, East Park, Crawley, United Kingdom, RH10 6AN. GB 11689014 – zwana dalej „ADO”.

2.    Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizację Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

3.    Celem zawarcia Umowy Sprzedaży ADO pobiera następujące dane osobowe:

·         Imię, nazwisko,

·         Adres zamieszkania

·         Numer telefonu kontaktowego, adres mailowy

4.    Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

5.    Zaakceptowanie niniejszej klauzuli oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

6.    Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:

·         niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

·         konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

·         niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.    Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

8.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w przypadku zasubskrybowania newslettera oraz w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego.

9.    W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

10.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.